സുജിത്ത് വി പി ഉഗ്രവിഷമുള്ള അണലിയെ പിടിക്കുന്നു | Kerala viral

Kerala most venomous snake | Kerala viral | Keralaviral | Kerala viral video | Kerala whatsapp viral video |KERALA VIRAL | Snake master | Sujith vp smakemaster

Comments

Nidhi Nidi says:

Pulli oru carefull illathe anu pidikkunne very danger snake 🐍 this one

Biju Biju says:

chetta pottatharam parayathaa
age.3

Write a comment

*